Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

Rövid keresztút -- magánhasználatra (1918-ból)

2014. március 30. - Andre Lowoa

Elôkészítési ima

Oh felfeszített édes Üdvözítôm, íme a szent keresztutat akarom járni. Ez örömmel tölti el Szent Szívedet, az én lelkemet pedig töredelemmel, vigasztalással és szent búcsúkkal gazdagítja. Az elsô teljes búcsút a magam részére óhajtom megnyerni, a többit a tisztítóhelyen szenvedô lelkekért ajánlom fel. Segíts, hogy ájtatosan és töredelemmel járjak stációról, stációra. Szívembôl bánom minden bűnömet, mert ezekkel téged, legjobb Atyámat és Jótevômet, a legfôbb, a legszeretetreméltóbb Jóságot megbántottalak. Oh Jézusom bocsáss meg! Amen.

I. állomás: Pilátus halálra ítéli Krisztust
Oh Jézus, aki irántam való szeretetbôl készséggel fogadtad a halálos ítéletet, add meg azt a kegyelmet, hogy egykor a halált szeretettel és béketűréssel fogadjam kezedbôl.

II. állomás: Krisztus magára veszi a keresztet
Oh Jézus, aki készségesen vetted válladra a keresztet, add, hogy keresztemet, szenvedéseimet erôs lélekkel viselhessem mindhalálig.

III. állomás: Jézus elôször roskad le a kereszt alatt
Oh Jézus, aki a kereszt súlya alatt összeroskadtál, bocsásd meg kegyesen, ha emberi gyöngeségbűl bűnbe esem.

IV. állomás: Jézus találkozik szentséges Anyjával
Oh Jézus, akit szeretô édesanyád megvigasztalt, add, hogy ô legyen vigasztalóm és segítôm életemben és halálomban.

V. állomás: Cirenei Simon segít az Úrnak
Oh Jézus, aki Cirenei Simonban támaszra találtál a bajban, adj nekem igazi, nemes barátokat, akik sem bajban, sem halálban el ne hagyjanak.

VI. állomás: Veronika letörli Jézus arcát
Oh Jézus, aki szent arcod képmását Veronika kendôjén hagytad, vésd mélyen lelkembe szent vonásaidat.

VII. állomás: Jézus másodszor roskad össze a kereszt alatt
Oh Jézus, aki a kereszt súlya alatt másodszor is földre estél, légy irgalmas, ha elôbbi vétkeimbe visszaesem.

VIII. állomás: Jézus vigasztalja Jeruzsálem leányait
Óh Jézus, aki a siránkozó asszonyokat oly szeretettel vigasztaltad, vigasztald és támogasd az élet minden körülményeiben barátaimat és ellenségeimet.

IX. állomás: Jézus harmadszor roskad össze a kereszt alatt
Oh Jézus, aki a keresztúton harmadszor is elestél és újra felemelkedtél, emelj fel engem mindannyiszor, valahányszor az égbe vezetô meredek úton elcsüggedek.

X. állomás: Jézust megfosztják ruháitól
Oh Jézus, akit ruháidtól megfosztottak, ne engedd, hogy valaha elveszítsem a megszentelô kegyelem ruháját.

XI. állomás: Jézust keresztre feszítik
Oh Jézus, akit a leggyötrelmesebb kínok között keresztre feszítettek, add, hogy én is készségesen függjek az önmegtagadás és bűnbánat keresztjén.

XII. állomás: Jézus meghal a keresztfán
Oh Jézus, aki magadat érettem és az egész világért feláldoztad, add, hogy neked halljak s az egész örökkévalóságon át Tied maradjak.

XIII. állomás: Jézust leveszik a keresztrôl
Oh Jézus, akinek holtteste a Szűz Anya ölében nyugodott, engedd, hogy szívemben mindig tiszta nyugvóhelyet találhass a szentáldozásnál.

XIV. állomás: Jézust sírba teszik
Oh Jézus, aki a sírban nyugodtál és húsvétkor dicsôségesen feltámadtál, add, hogy egykor én is megdicsôülve keljek fel síromból az örökkétartó húsvét ünnepére.

Keresztrefeszített Jézus könyörülj rajtunk! És a tisztítóhelyen szenvedô lelkeken. Amen.

Befejezô ima
Jézusom, vedd e keresztúti ájtatosságomat viszontszeretetem csekély bizonyítéka gyanánt. Add az elsô teljes búcsút nekem, a többit a purgatoriumban szenvedô szegény lelkeknek. Oh Jézus, engedd, hogy szent kereszted és kereszthalálod ne legyen reám nézve hiábavaló. Vezess engem kereszted útján Hozzád az égbe! Amen.

süti beállítások módosítása