Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

11. nap: Szentlélek

2018. december 12. - Andre Lowoa
"Ó, jöjj, megváltó Jézusom,
A szívem néked megnyitom.
Tevéled tér be gazdagon
Az élet és az irgalom.
Szentlelked által járj velünk,
Míg hozzád mennybe érkezünk,
S ott mondunk
majd neked Dicsérő éneket!"
(Georg Weissel énekszövegéből)

10. nap: Ígéret
"Ó, jöjj, ó, jöjj, Immánuel, Hadd szabaduljon Izrael? Ím, fogságból kél sóhaja, Mert távol Isten szent Fia. Meglásd, meglásd, ó, Izrael, Megszületik Immánuel!

Ó, jöjj el, Jessze vesszeje, Ne ártson sátán ereje! Mentsd meg pokoltól népedet, Hogy dicsérhessen tégedet! Meglásd, meglásd, ó, Izrael, Megszületik Immánuel!

Ó, jöjj, ó, jöjj, Naptámadat*, És hozd vigasztalásodat, űzd el a sötét éj ködét, És vesd el minden félelmét! Meglásd, meglásd, ó, Izrael, Megszületik Immánuel!

Ó, jöjj, Kulcs Dávid törzséből*, A mennynek kapuját nyisd föl! Az üdvösségre tárj utat, Ne legyen részünk kárhozat! Meglásd, meglásd, ó, Izrael, Megszületik Immánuel!"(gregorián eredetű adventi ének)

Szent Tamás atya

Szent Tamás atya

Tamás Bithiniában született, egyszerű szülőktől. Korán felébredt benne a vágy a szerzetesi élet iránt. Szerette olvasni a szent iratokat. Amikor felnőtt, szerzetessé lett és híressé lett szent életével. Egy újonnan épített kolostor elöljárójává választották a Szagarisz folyó mellett. Egy idő után elhagyta a kolostort és remete életet élt a Bithiniai pusztában. Életéért Istentől megkapta a csodatevés és a jövőbelátás adományait. Tamás atya a X. században halt meg.

Szent Ménász és vértanútársai

Szent Melkiádesz pápa és vértanú, † 134

Szent Ménász és vértanútársai

Szent Ménász athéni születésű volt. Fiatal korában kitűnt tanultságával és ékesszólásával. Maximin császár (305-13) bizalmas embere lett. Ebben az időben a keresztények számának megnövekedésével Alexandriában vita támadt a keresztények és pogányok között. A császár nem akart hozzájuk menni a vita elintézésére. Ménászt küldte hozzájuk, aki bölcsen békét teremtett a város lakói között. Mindenki szabadon megvallhatta hitét. Hogy jó példát adjon, ő is megvallotta eddig rejtekben tartott keresztény hitét.

 

Miután mindezek a császár fülébe jutottak, elküldte Alexandriába hűséges emberét Hermogenészt, aki pogány volt. Az lett a feladata, hogy a régi pogányságot igyekezzen visszaállítani és a keresztény vallást visszaszorítani. Hermogenész kínzások alá vetette Ménászt, de látván a vértanú erős ragaszkodását a keresztény hithez, őmaga is Krisztus hitének követője lett. A császár ezt meghallva, kiadta a parancsot, hogy mindkettőjüket fejezzék le.

 

Eugráf szent Ménász íródeákja volt. Ő is ugyanolyan vértanúi halállal dicsőítette meg Istent. Mindezek 313 körül történtek.

Szent Gemell vértanú

Szent Eulália szűz és vértanú, † 304


Szent Gemell vértanú

Paflagóniai származású volt.  Amikor meghallotta, hogy a hitehagyott Julián császár a galíciai Ankirában tartózkodik, hozzája ment és szemére hányta hitehagyását és a keresztények elleni viselkedését. A haragra gerjedt császár megkínoztatta a vértanút és Edesszába küldte. Megérkezvén oda a császár is, új kínzások alá vetette. Tetőtől talpig lenyúzták bőrét, és keresztre feszítették 361 körül.Szent III. Gergely pápa és hitvalló, † 741

A lorettói ház átvitelének ünnepe

loretto.jpgA legenda szerint azt a kis kamrát, melyben Szűz Mária testet öltött, angyalok vitték át 1291-ben Názáretből először Terzattóba Dalmáciában, azután a szemben fekvő olasz partra és kétszeri helyváltoztatás után letették Lorettóban (1294). A 14. századtól kezdve a leglátogatottabb búcsújáró helyek egyike lett.

(Forrás: Balanyi György - Schütz Antal - Sebes Ferenc - Szamek József - Tomek Vince: Szentek élete az év minden napjára. 1-4. köt. Szerk. Schütz Antal. Budapest, 1932)

9. nap: Lámpás

"Világosság, ó, hol van a világosság? Gyújtsd meg azt a vágyakozás égő lángján!

Itt a lámpa, de soha egy lobbanása sincs a lángnak, – a te sorsod is ilyen, szívem! Ó, százszor jobb volna számodra a halál!

A lelki ínség kopogtat ajtódon, s azt az üzenetet hozza, hogy a te urad ébren virraszt s találkozóra hív az éj sötétjén át.

Az eget felhők borítják, végeszakadatlan az eső. Nem tudom, mi ez, ami megmozdul szívemben; nem tudom, mit jelent.

A villám pillanatra fellobbanó fénye csak még mélyebb sötétet von a szememre, szívem tapogatózva keresi az ösvényt, amely felé az éjszaka zsongó zenéje hívogat.

Világosság, ó, hol van a világosság? Gyújtsd meg azt a vágyakozás égő lángján! Az ég dörög, a szél sikoltva száguld az ürességen át. Az éj fekete, mint egy fekete kő. Ó, ne hagyd, hogy sötétségben múljanak el az órák. Gyújtsd meg életeddel a szeretet lámpáját!
" (Tagore: Áldozati énekek - részlet)

 Én tanítványom! Eljövetelem a küszöbön áll! Azért küldtelek, hogy hirdesd Szavaimat a világban, és beszélj Szent Nevemben, de sokan nem akarják még meghallgatni. Végéhez közeledik a Sátán ideje, mert közel van diadalom. Ezért tart a Sátán ilyen sok lelket rabságban. Megkötözi õket a hitehagyással és a hamissággal. Nemzedék! Nemzedék! Sokszor beleestél már a hitehagyás bûnébe, de a mostaninál nagyobbat még nem láttam. Ez a bûnös nemzedék nem akar hallgatni irgalmas hívásaimra. Továbbra is megkeményedett szíve parancsát követi, és vállát megvonva ezt mondja nekem, leányom: "Azt teszem, ami nekem tetszik... " És megalkuszik a bûnnel... Mivel elhagyta az élõ víz Forrását, meg fog halni hitehagyásában. Súlyosan megsértette Atyámat. Meddig lesz megosztott és meghasadt a Föld? Meddig lesz Egyházam megosztott és meddig lázad még? Szolgáim közül sokan folytonosan káromolják és gúnyolják Atyám Lelkét. Nem hallja még e nemzedék a menny elégedetlenségének hangját? Nem halljátok még a magasságos mennybõl a szentek siránkozását? Ó Vassula, hogy is ne követelne a menny megtorlást, amikor látja, hogy e lelkek miként tetszelegnek utálatosságaikban. Ehhez még hozzátenném könnyekkel a szememben, hogy Egyházamban a magas méltóságot viselõ személyek közül sokan vannak, akik inkább abban bíznak, amit az emberek tartanak nagyra, és elfelejtik, hogy e dolgok utálatosak az én szememben. Ünnepélyesen megkérdezlek: nem én töltöm be a mennyet és a Földet? Nem én fogom kiárasztani Szentlelkemet az egész emberiségre, ahogy megígértem? Ezért mondom mindazoknak, akik megkeményedett szívük parancsát követik: "Mivel nem látjátok, hogy a Földet betölti Szentlelkem dicsõségének ragyogása, és továbbra is rossznak nevezitek azt, ami jó és szent, ezért saját hitetlenségetek hozza fejetekre bûneiteket. " Áldottak, akik hisznek! Lépjenek be az én örömömbe! Azt szeretném, ha senki sem térne a tévedés útjára, és nem gondolná, hogy megenyhült Atyám haragja. Nagy az Õ irgalma, de szigorúsága is éppoly nagy. És, ó nemzedék, miképpen fogod elkerülni a kárhozatot? Azt fogod learatni, amit ezekben az években elvetettél... Tehát Vassulám, a te futásodnak még nincs vége, magasztald Nevemet gyülekezeteimben! {Az Úr az imatalálkozókra utal.} Oly lelki adományt kaptál tõlem, hogy képes légy gyermekeik szíve felé fordítani az apák szívét, és az apák szíve felé gyermekeik szívét. Sokak javára lesz adományod és fáradozásod. Megszentelõ kegyelmeket kapnak szívükbe azok, akik meghallgatnak. E kegyelmek által megtisztul lelkük a rozsdától, mert õk szívesen látják a kegyelem Szentlelkét. Ezek azok az idõk, amelyekrõl úgy ír a Szentírás, mint az én napomról és az emésztõ tûzrõl, ami lángra lobban, és akkor jaj a bûnbánatot nem ismerõ szíveknek! Figyelmeztethettelek volna ennél többször is, nemzedék? Isteni látogatásom a küszöbön áll, és közeledik a tisztulás tüze, amelynek forróságában viaszként olvad meg lelketek. Már felkínáltam neked, nemzedék, és most is felkínálom bensõséges isteni barátságomat, mely leereszkedik hozzád, de te nem fogadtad el, és közületek sokan nem értették meg, mit kínált fel nektek a Võlegény. Leányom, ne feledkezz meg arról, hogy én különleges figyelemmel gondoskodom rólad. Nem hallottad azok tanúságtételét, akiknek megadtam a kegyelmet, hogy az én Arcomat lássák rajtad, és akiket megerõsítettem megjelenésemmel? Ne becsüld le tehát isteni hatalmamat! Továbbra is meg fogok mutatkozni rajtad, felékesítve téged Arcommal, mert így tetszik Atyámnak. Tartsd szemedet gyengeségeden, nyomorúságosságodon, tökéletlenségeden és számos kétségeden, és mindig szívesen add meg nekem a szabadságot, hogy idõdet és jóakaratodat kérjem azért, hogy tedd kereszténnyé kereszténységét vesztett társadalmatokat, és szeretettel járj közben Egyházam egységéért is! Az én érdekem legyen a te egyedüli érdeked! Könyörögj a bûnösök megtéréséért! Olyanok ezek az imádságok, amelyeket felajánlasz nekem, mint a tömjén édes illata. Sóhajod illatárba borította Szívemet, és én örömmel fogadtam... Szeress engem és adj jóvátételt azok helyett, akik nap, mint nap újból keresztre feszítenek engem!.. Örvendezz jelenlétemben! Veled vagyok! Én, Jézus, megáldalak. IC http://www.tlig.org/hu/humsg/hum1045.html

 http://www.garabandal.us/themessage/images/view_hungarian.gifhttp://nagyfigyelmeztetes.hu/wp-content/uploads/2011/07/MP900313874.jpg

Szent Szófron ciprusi püspök

Szent Szófron ciprusi püspök

Keresztény bölcs szülőktől született, Ciprus szigetén. Jó nevelést kapott tőlük, sokat foglalkozott a szent atyák műveinek tanulásával, főleg azonban a Szentírás megismerésével. Életét is Isten törvényéhez igazította. Annyira előhaladt az erényekben és jócselekedetekben, hogy Istentől csodatevő erőt kapott és sok csodát is tett. Szent Damján ciprusi püspök halála után őt választották meg a sziget püspökévé. Jó atyja lett szellemi nyájának, sokat törődött a szegényekkel, árvákkal, oltalmazta a megbántottakat. Békében halt meg a VI. században.