Testvérem, ha nem találod az adott napot, akkor egy évvel előtte biztosan megtalálod

Szentek köztünk élnek,a múlt róluk beszélnek

Szent János apostol és evangélista - BOLDOG MOLDVAI (Valahai) JEREMIÁS kapucinus testvér

2019. május 08. - Andre Lowoa

Szent GyőzőSzent János apostol és evangélista

A szent apostol életéről szeptember 26-án emlékezünk meg. A mai napon a sírjánál történt csodákról történik említés. A hagyomány szerint, a legutoljára meghaló, hosszú életű apostol, halálát közeledni érezve, megparancsolta, hogy ássanak neki sírt. Abba még élve belefeküdt és csendben elhunyt. Halála után a keresztények felásták sírját, de testét Nem találták meg benne. Halála évfordulóján évente felkeresték sírját, hogy imádkozzanak. Ezen a napon vékony por keletkezett sírján, amely gyógyításokat művelt a betegek között.


BOLDOG MOLDVAI (Valahai) JEREMIÁS kapucinus testvér (1556-1625)
Moldvában született, ma már nehezen azonosítható községben. Külföldön inkább Valahiai Jeremiás néven szerepel. Moldva teljes neve ugyanis Moldva- Valahia. Anyját Margitnak hívták. Azon a vidéken (Tatros völgye) még a múlt század végén is magyarul beszéltek. Így nem alaptalan a feltevés, hogy Jeremiás testvér csángó magyar volt. Heten voltak testvérek. Ifjúkorában lelke üdvössége gondja foglalkoztatta. Anyja többször beszélt neki Itáliáról, ahol sok jó keresztény és szent szerzetes él, s ott van Krisztus földi helyettese, a pápa is. 18 éves korában el is hagyta hazáját. Erdélyben, Gyulafehérváron találkozott egy olasz orvossal. Szolgálataba állt, s vele együtt ment el Itáliába. Hajóval Bariba érkeztek, ott elszakadtak egymástól. Elzarándokolt Rómába, majd visszafelé Nápolyban megismerkedett a kapucinusokkal, s 1578-ban közéjük lépett. Ekkor kapta a Jeremiás nevet. Fogadalma letétele után különbözo kolostorokban többféle beosztásban tevékenykedett, 1585-ben ismét visszatért Nápolyba, s ott maradt mint alamizsnagyujto, kapus és betegápoló negyven évig. Elve volt: Nappal dolgozni, éjjel imádkozni. A legalantasabb munkákat is mosolygó arccal végezte, hosi fokon gyakorolta a szeretetet és az engedelmességet. Egyik beteg rendtársa azt állította, hogy anyjától sem kapott annyi jóságot, mint Jerémiás testvértol. 1608-ban, nagyboldogasszony ünnepének eloestéjén látomása volt: megjelent neki Szuz Mária karján a kis Jézussal. Amikor közeledni érezte földi élete végét, azt mondta, számára meghalni annyi, mint viszontlátni az égben azokat, akiket annyit gondozott. 1625. márc. 5-én halt meg szentség hírében Nápolyban 69 évesen. Temetése valóságos diadalmenet volt. II. János Pál avatta boldoggá 1983-ban. Rómában ez alkalommal sok csángó zarándok ünnepelte földijét. Katolikusok és ortodoxok egyaránt tisztelik.
Részlet XXIII. János pápa egyik beszédébol:
„Az egyszeruség nyújtja a legvonzóbb képet az alázatos kapucinus testvérrol, Moldvai Jeremiásról. Az egyszeruség a megfelelo ruházat annak számára, aki Betlehemhez közelítve biztos akar lenni arról, hogy otthon találja magát a Szent Családnál, hogy megérti Mária és József nyelvezetét és felfogja Jézus isteni hallgatását.”

Imádság:
Istenünk, te Boldog Jeremiást a betegek szolgálatában és a kötelességteljesítésben kiválóvá tetted. Közbenjárására alakíts minket tetszésed szerint, hogy részesei legyünk örök dicsoségednek. A mi Urunk Jézus Krisztus által.


Tarantáziai Szent Péter     hitvalló, † 1174.